Zamówienia publiczne

AKTUALNE PRZETARGI - tabela


Plan postępowań na rok bieżący

Plan postępowań o udzielenie zamówień, 
o których mowa w art. 13 a ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą PZP

Ogłoszenia - informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenia, o których mowa 
w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 PZP,

Ogłoszenia - dialogu technicznego

Informacje dotyczące dialogu technicznego,
o których mowa w art. 31 a ust 1 ustawy PZP

Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP

Informacje, o których mowa 
w art. 92 ustawy PZP

Ogłoszenia i wyniki bez stosowania przepisów ustawy PZP

Informacje o postępowaniach niepodlegających
przepisom ustawy PZP (na mocy art. 4 pkt 8),
o których mowa w § 12 Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w UPP stanowiącego
załącznik do zarządzenia 57/2016
Rektora UPP, za wyjątkiem postępowań
„dla nauki i kultury”

Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP - dla nauki i kultury

Informacje o postępowaniach „dla nauki
i kultury”, niepodlegających przepisom
ustawy PZP (na mocy art. 4 d),
o których mowa w § 13 Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
w UPP stanowiącego załącznik 
do zarządzenia 57/2016 Rektora UPP,

Ogłoszenia i wyniki - usługi społeczne

Informacje o postępowaniach,
o których mowa w rozdziale 6 ustawy PZP 

Ogłoszenia i wyniki - zamówienia z wolnej ręki

Informacje o postępowaniach realizowanych 
w trybie art. 66 ustawy PZP

e-Zamówienia

Postępowania realizowane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w trybie
opisanym w art. 10 a ustawy PZP