Zamówienia publiczne

Plan postępowań na rok bieżący

Plan postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą PZP
Ogłoszenia - informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenia, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 PZP,
Ogłoszenia - dialogu technicznego

Informacje dotyczące dialogu technicznego, o których mowa w art. 31 a ust 1 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP

Informacje, o których mowa w art. 92 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania przepisów ustawy PZP

Informacje o postępowaniach niepodlegających przepisom ustawy PZP (na mocy art. 4 pkt 8), o których mowa w § 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UPP stanowiącego załącznik do zarządzenia 57/2016 Rektora UPP, za wyjątkiem postępowań „dla nauki i kultury”
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania ustawy PZP - dla nauki i kultury

Informacje o postępowaniach „dla nauki i kultury”, niepodlegających przepisom ustawy PZP (na mocy art. 4 d), o których mowa w § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UPP stanowiącego załącznik do zarządzenia 57/2016 Rektora UPP,
Ogłoszenia i wyniki - usługi społeczne

Informacje o postępowaniach, o których mowa w rozdziale 6 ustawy PZP 
Ogłoszenia i wyniki - zamówienia z wolnej ręki

Informacje o postępowaniach realizowanych w trybie art. 66 ustawy PZP
e-Zamówienia

Postępowania realizowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w trybie opisanym w art. 10 a ustawy PZP