Ostanie zmiany

Zamówienia publiczne

Plan postępowań na rok bieżący

Plan postępowań o udzielenie zamówień, o których mowa w art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej zwanej ustawą PZP
Ogłoszenia - informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenia, o których mowa w art. 86 ust. 5 pkt 1-3 PZP,
Ogłoszenia - dialogu technicznego

Informacje dotyczące dialogu technicznego, o których mowa w art. 31 a ust 1 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki z zastosowaniem przepisów ustawy PZP

Informacje, o których mowa w art. 92 ustawy PZP
Ogłoszenia i wyniki bez stosowania przepisów ustawy PZP

Załatwianie spraw

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW ORAZ ZAŁATWIANIE SPRAW

 

Przyjmowanie interesantów przez JM Rektora, Prorektorów, Kanclerza oraz Kwestora

FUNKCJA/STANOWISKO

Przyjmowanie interesantów

Rektor UPP
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,
tel. 61-848-7001

Prorektor ds. kadr i rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Roman Gornowicz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7013

Prorektor ds. studiów
prof. dr hab. Piotr Ślósarz

wymaga uzgodnienia telefonicznego,
tel. 61-848-7008

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7004

p.o.Kanclerza – mgr inż. Robert Fabiański

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7016

Kwestor – mgr Karolina Prałat

wymaga uzgodnienia telefonicznego,

tel. 61-848-7032

 

Załatwianie spraw
Właściwości merytoryczne komórek organizacyjnych UPP w zakresie prowadzony spraw określa:
PDF icon Regulamin Organizacyjny- obowiązujący od 01.09.2020 r.

REKTOR